متن انگیزشی

متن انگیزشی انگلیسی

جملات انگیزشی انگلیسی کوتاه

(The more one judges, the less one loves.(Honoré de Balzac, Physiologie Du Mariage

هرچقدر بیشتر قضاوت کنیم، کمتر عشق می ورزیم.

🍀🍀🍀

A man should not compete with his wife in talk but in silence

رقابت مرد با زنش نباید بر سر حرف بلکه باید بر سر سکوت باشد.

🍀🍀🍀

“Music expresses that which cannot be put into words and that which cannot remain silent.” (Victor Hugo)

موسیقی بیان کننده آن چیزی است که نه می توان به کلام آورد و نه می توان مسکوت گذاشت.

🍀🍀🍀

بیو انگلیسی

🍀🍀🍀

“In all of your living, don’t forget to live.” (Ricky Maye)

در تمام زندگی ات، زندگی کردن را فراموش نکن.

🍀🍀🍀

“Some people will make you regret why you are good to them. They never understand how much you sacrifice in order for you to be good to them.” (De philosopher Dj Kyos)

بعضی ها کاری می کنند که از خوبی به آنها پشیمان شوی. اینها هیچ وقت درک نمی کنند که چقدر از خودگذشتگی می کنی تا با آنها خوب باشی.

🍀🍀🍀

“I lost a lot of people when I found myself.” (Nikki Rowe)

وقتی خودم را یافتم، بسیاری از اطرافیانم را از دست دادم.

🍀🍀🍀

جمله کوتاه با معنی انگلیسی

🍀🍀🍀

“Love is war. The best tactic in attack is surrender.” (Chloe Thurlow, Katie in Love)

عشق مانند جنگ است: بهترین تدبیر در حمله، تسلیم شدن است.

🍀🍀🍀

“Happiness in intelligent people is the rarest thing I know.” (Ernest Hemingway, The Garden of Eden)

کمیاب ترین چیزی که می شناسم شادی در انسان های باهوش است.

🍀🍀🍀

“No medicine cures what happiness cannot.” (Gabriel Garcí­a Márquez)

اگر شادی نتواند درمان کند، هیچ دارویی نیز نخواهد توانست.

🍀🍀🍀

بهترین جملات انگلیسی

🍀🍀🍀

“No medicine cures what happiness cannot.” (Gabriel Garcí­a Márquez)

اگر شادی نتواند درمان کند، هیچ دارویی نیز نخواهد توانست.

🍀🍀🍀

“Sanity and happiness are an impossible combination.” (Mark Twain)

سلامت عقل و شادی ترکیبی ناممکن است.

🍀🍀🍀

“The worst part of success is trying to find someone who is happy for you.” (Bette Midler)

بدترین بخش موفقیت پیدا کردن کسی است که از موفقیتت خوشحال باشد.

🍀🍀🍀

“One way to be sure you are not making the wrong decision, is to look vertically upwards.” (Oche Otorkpa, The Unseen Terrorist)

یک راه برای اینکه اطمینان پیدا کنی تصمیم اشتباهی نمی گیری این است که عمودی و به بالا نگاه کنی.

🍀🍀🍀

متن آموزنده انگلیسی

🍀🍀🍀

“My father didn’t tell me how to live; he lived, and let me watch him do it.” ( Clarence Budington Kelland)

پدرم به من نگفت چطور زندگی کنم؛ او زندگی کرد و اجازه داد ببینم چطور این کار را می کند.

🍀🍀🍀

“No one is free, even the birds are chained to the sky.” (Bob Dylan)

هیچ کسی آزاد نیست، حتی پرنده ها محبوس آسمان هستند.

4/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا