متن تبریک

متن تبریک عید نوروز به انگلیسی 1403

در این مطلب از سایت موضوع، مجموعه ای از زیباترین متن های تبریک عید نوروز به انگلیسی 1403 برای شما آماده نموده ایم. امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد.

متن تبریک عید نوروز به انگلیسی 1403

 

Happy New Year! May this year be filled with joy, happiness, and prosperity for you and your loved ones

 سال نو مبارک! امیدوارم این سال برای شما و عزیزانتان پر از شادی، خوشبختی و رفاه باشد.

🎍🎍🎍

Wishing you a prosperous and happy New Year! May this year bring you all the good things you deserve.

سال نو پر رونق و خوشبختی را برای شما آرزو می کنم! امیدوارم این سال همه چیزهای خوب را که لیاقتش را دارید برای شما به ارمغان بیاورد.

🎍🎍🎍

 May the coming year bring you peace, love, and happiness. Happy New Year!

 امیدوارم سال آینده برای شما پر از صلح، عشق و شادی باشد. سال نو مبارک!

🎍🎍🎍

 I hope you have a wonderful New Year filled with joy, laughter, and love.

 امیدوارم سال نوی شگفت انگیزی داشته باشید که پر از شادی، خنده و عشق باشد.

🎍🎍🎍

تبریک عید نوروز به زبان انگلیسی

🎍🎍🎍

May the New Year bring you many blessings and happiness.

امیدوارم سال نو برای شما پر از نعمت و خوشبختی باشد.

🎍🎍🎍

Wishing you a happy, healthy, and prosperous New Year!

سال نو شاد، سالم و پر رونق را برای شما آرزو می کنم!

🎍🎍🎍

Happy New Year to you and your family! May this year be the best year yet.

سال نو مبارک شما و خانواده تان! امیدوارم این سال بهترین سال تا کنون باشد.

🎍🎍🎍

 With warm wishes for a happy, healthy, and prosperous New Year!

با آرزوهای گرم برای یک سال نو شاد، سالم و پر رونق!

🎍🎍🎍

متن کوتاه تبریک عید نوروز به انگلیسی

🎍🎍🎍

 May the New Year bring you all that you wish for and more. Happy New Year!

امیدوارم سال نو همه چیزهایی را که آرزو می کنید و بیشتر برای شما به ارمغان بیاورد. سال نو مبارک!

🎍🎍🎍

I hope you have a very happy and prosperous New Year!

امیدوارم سال نو بسیار شاد و پر رونقی داشته باشید!

🎍🎍🎍

Wishing you a happy, healthy, and blessed New Year!

 سال نو شاد، سالم و پر برکت را برای شما آرزو می کنم!

🎍🎍🎍

 تبریک عید نوروز برای بیو

🎍🎍🎍

 May the New Year bring you peace, love, and happiness.

 امیدوارم سال نو برای شما پر از صلح، عشق و شادی باشد.

🎍🎍🎍

 Wishing you a New Year filled with good health, happiness, and prosperity.

 سال نوی پر از سلامتی، خوشبختی و رفاه را برای شما آرزو می کنم.

🎍🎍🎍

May the coming year be the best year of your life. Happy New Year!

 امیدوارم سال آینده بهترین سال زندگی شما باشد. سال نو مبارک!

🎍🎍🎍

 Wishing you a year filled with joy, laughter, and love.

سالی پر از شادی، خنده و عشق را برای شما آرزو می کنم.

🎍🎍🎍

تبریک عید نوروز انگلیسی برای بیو واتساپ

🎍🎍🎍

 May the New Year bring you all that you deserve.

امیدوارم سال نو همه چیزهایی را که لیاقتش را دارید برای شما به ارمغان بیاورد.

🎍🎍🎍

 Happy New Year to you and your loved ones!

سال نو مبارک شما و عزیزانتان!

🎍🎍🎍

Wishing you a New Year filled with peace, love, and happiness.

 سال نوی پر از صلح، عشق و شادی را برای شما آرزو می کنم.

🎍🎍🎍

 May the New Year bring you all that you wish for and more.

 امیدوارم سال نو همه چیزهایی را که آرزو می کنید و بیشتر برای شما به ارمغان بیاورد.

🎍🎍🎍

تبریک سال نو انگلیسی برای کپشن اینستاگرام

🎍🎍🎍

 May the New Year be a year of joy, laughter, and love for you and your family.

 امیدوارم سال نو سالی پر از شادی، خنده و عشق برای شما و خانواده تان باشد.

🎍🎍🎍

 I hope you have a very happy and prosperous New Year!

 امیدوارم سال نو بسیار شاد و پر رونقی داشته باشید!

🎍🎍🎍

If it wasn’t for you, I’d be lost. I’m very grateful to have such a loving and beautiful girl like you in my life. Happy new year.

اگه تو نبودی، من توی زندگی گم بودم. از خدا ممنونم که چنین دختر دوست داشتنی و زیبایی رو به زندگی من آورد. سال نو مبارک عزیزم.

🎍🎍🎍

To your enemy , forgiveness
To an opponent, tolerance
To a friend , your heart
To yourself , respect
Happy New Year

پیشنهاد عیدی نوروز :
برای دشمن خود : بخشش
برای رقیب : تحمل
برای دوستانت : قلبت
برای خودت : احترام
سال نو مبارک

4/5 - (1 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا